ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
Associate professor Sutthirat Sitthisak, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1996 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Biological Sciences 
Illinois State University 
สหรัฐอเมริกา 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Thwawatchai kiti,Kamala Boonyonying, Sutthirat Sitthisak.. Prevalence of methicillin-resistannt Staphylococcus aureus among university in Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and public Health 2011. 42 (6) pp: 1489-1504 November ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. Pornpimon Jantaruk, Sittiruk Roytrakul, Sutthirat Sitthisak and Duangkamol Kunthalert., 2015, "Inhibitory effects of BMAP-28(1-18) on proinflammatory mediator production in lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 macrophages.". Proceeding: The 7th Science Research Conference.. None None None None None None None None
  2. ธวัชชัย กิตติ วรรณา กะหวัง ไอยนรรฐ กล้าหาญ ดวงกมล ขันธเลิศ พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ และ สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์, 2012, "การแยกและการศึกษาลักษณะแบคเทอริโอเฟจ ONU001 ที่จำเพาะต่อ Acinetobacter baumannii A 1589 ที่แยกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย Proceeding". None. None None คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร None None มีนาคม สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013