Login
  สืบค้นข้อมูล นิสิต/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษา
นาย นิธิเดชน์ เชิดพุทธ
รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
งานวิจัยที่สนใจ
ประวัติทุน
ผลงานวิชาการ
  1. การสร้างแบบทดสอบกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายฯ
  2. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง
  3. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
  4. การฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือด และไขมันในเลือด
  5. การสร้างแบบทดสอบกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายฯ,
  6. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง,
  7. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก,
  8. การฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือด และไขมันในเลือด,

ประวัติการศึกษา
1. การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) 
พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 
ไทย 
2. การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) 
พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ไทย 
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์(ปัจจุบัน)
 
 
ประวัติการคุมวิทยานิพนธ์ (สำเร็จการศึกษา)
 
ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(สำเร็จการศึกษา)
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Aug. 13, 2014
July 31, 2015