ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ นิธิเดชน์ เชิดพุทธ

(ข้าราชการ)
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา


ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

  1. การสร้างแบบทดสอบกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายฯ
  2. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง
  3. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
  4. การฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือด และไขมันในเลือด
  5. การสร้างแบบทดสอบกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายฯ,
  6. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง,
  7. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก,
  8. การฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือด และไขมันในเลือด,

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 22, 2010
Oct. 19, 2011
June 14, 2011
May 31, 2012
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Aug. 13, 2014
July 31, 2015
July 17, 2015
Aug. 31, 2016
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร