ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ นิธิเดชน์ เชิดพุทธ
None None,
(ข้าราชการ)
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
งานวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ
ประวัติทุน
ผลงานวิชาการ
  1. การสร้างแบบทดสอบกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายฯ
  2. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง
  3. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
  4. การฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือด และไขมันในเลือด
  5. การสร้างแบบทดสอบกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายฯ,
  6. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง,
  7. เกณฑ์มาตราฐานกีฬาฟุตบอลฯ เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก,
  8. การฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือด และไขมันในเลือด,


ประวัติการศึกษา

จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์(ปัจจุบัน)
 
จำนวนการคุมIS(ปัจจุบัน)
 
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 1(ปัจจุบัน)
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 2(ปัจจุบัน)
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 3(ปัจจุบัน)
 
ประวัติภาระงานด้านวิทยานิพนธ์/IS
 
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 22, 2010
Oct. 19, 2011
June 14, 2011
May 31, 2012
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Aug. 13, 2014
July 31, 2015
July 17, 2015
Aug. 31, 2016
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016