ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีลักษณ์ นาแก้ว
Assistant professor Nareeluk Nakaew, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1996 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1999 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2009 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Anti-Sclertium rolfsii substance produced by Streptomyces strain 228: partial purification and cytotoxicity property. The 4th annual meeting of Thai mycological association (TMA) and Mycology conference in Thailand. 24 October, Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
 2. Screening of antibiotic producing actinomycetes from soil. The 33rd Congress on Science & Technology. 18-20 October. Nakhon Si Thammarat, Thailand.
 3. Phylogenetic analysis of rare actinomycetes from cave soils in northern Thailand and their antimicrobial activity against Paenibacillus larvae and MRSA. The 4th International Symposium on the Biology of Actinomycetes. 26-30 August. Newcastle, United Kingdom
 4. Actinomycetes isolated from rhizosphere of Thai medical plants and their Bioactive compounds. The 2nd FEMS congress of European microbiologist. 4-8 July. Madrid, Spain
 5. Studies on the Antibiotics Activity of the Actinomycetes Isolated from Rhizosphere Soils of Nongbualamphu Province, Thailand. the 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Product. 22-25 March. Khon Kaen, Thailand.
 6. Anti-Sclertium rolfsii substance produced by Streptomyces strain 228: partial purification and cytotoxicity property. The 4th annual meeting of Thai mycological association (TMA) and Mycology conference in Thailand. 24 October, Maejo University, Chiang Mai, Thailand., 2552
 7. Screening of antibiotic producing actinomycetes from soil. The 33rd Congress on Science & Technology. 18-20 October. Nakhon Si Thammarat, Thailand., 2550
 8. Phylogenetic analysis of rare actinomycetes from cave soils in northern Thailand and their antimicrobial activity against Paenibacillus larvae and MRSA. The 4th International Symposium on the Biology of Actinomycetes. 26-30 August. Newcastle, United Kingdom, 2550
 9. Actinomycetes isolated from rhizosphere of Thai medical plants and their Bioactive compounds. The 2nd FEMS congress of European microbiologist. 4-8 July. Madrid, Spain, 2549
 10. Studies on the Antibiotics Activity of the Actinomycetes Isolated from Rhizosphere Soils of Nongbualamphu Province, Thailand. the 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Product. 22-25 March. Khon Kaen, Thailand., 2548

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Nareeluk Nakaew, Saisamorn Lumyong, William T. Sloan,| Rungroch Sungthong. Bioactivities and genome insights of a thermotolerant antibiotics-producing Streptomyces sp. TM32 reveal its potentials for novel drug discovery . MicrobiologyOpen 2019.
 2. Nakaew N, Sungthong R. Seed phytochemicals shape the community structures of cultivable actinobacteria–inhabiting plant interiors of Thai pigmented rice. MicrobiologyOpen 2018.
 3. อภิชาติ ชิดบุรี, ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย, นารีลักษณ์ นาแก้ว, ศิริพรรณ สารินทร์,. None. ประสิทธิผลของน้ำหมักจาก Methylobacterium radiotolerans กลุ่มแยก ED5-9 ต่อการเพาะเลี้ยงแคลลัสของหญ้าปักกิ่ง, ปี 8 2015. None (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม None None
 4. ์ืNakaew N,Sungthong R, Yokota A,Lumyong S. Nonomuraea sp.nov.,an antimicrobial and anticancer compound-producing actinomycete isolated from Thai cave soil and emended description of the genus Nonomuraea. Int J syst Evol Microbiol 2012. 62 pp: 3007-3012 None ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว None
 5. Nareeluk Nakaew.Nonomuraea monospora sp.. nov., an actinomycete isolated from cave soil in Thailand, and emendeddescription of the genus Nonomuraea.. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2012. None pp: 3007-3012 None (Impact Factor : 2.2680) None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. สุภาพร ล้ำเลิศธน บุญเรือง คำศรี นารีลักษณ์ นาแก้ว โศภิศ คันธวงศ์ และ ศิริพรรณ สารินทร์., 2013, "แนวทางการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยอบ: กรณีศึกษาโรงงานในจังหวัดพิษณุโลก.". นเรศวรวิจัยครั้งที่ 9: ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. pp: 195 None None None None None None None None
 2. Nareeluk Nakaew, Supattra Charoenpakdee, and Rungroch Sungthong., 2013, "Impact of root-invading fungi on soil microbial populations of tomato rhizosphere.". 39th Congress on Science and Technology of Thailand. None None None None None None None None
 3. N. Nakaew, R. Sungthong, 2013, "Influence of different natural biocides on soil microbial dynamics in cultivation of tomato.". International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities. None None None None None None None None
 4. ชฎาธร พรมเกตุ เยาวลักษณ์ กาญจนสมใจ นารีลักษณ์ นาแก้ว และ บุญเรือง คำศรี., 2012, "ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินรอบรากพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและรา.". นิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 (Student Project 12th) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. pp: 16 None None None None None None None None
 5. ชฎาธร พรมเกตุ นารีลักษณ์ นาแก้ว และ บุญเรือง คำศรี., 2012, "ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินรอบรากพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของรา.". Medical Science Academic Annual Meeting 2012 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Nareeluk Nakaew, 2016, "การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่".
 2. Nareeluk Nakaew, 2015, "ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช".
 3. Nareeluk Nakaew, 2015, "การแยกและคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ในข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถ สร้างสารยับยั้งแบคทีเรียชนิดใหม่เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาแบคทีเรียดื้อยา".
 4. Nareeluk Nakaew, 2014, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง".
 5. Nareeluk Nakaew, 2014, "ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย อาศัยอยู่แบบพึ่งพาและแอคติโนมัยสีท จากตัวอย่างดินใน จังหวัดพิษณุโลก".
 6. Nareeluk Nakaew, 2014, "ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์".
 7. Nareeluk Nakaew, 2013, "ผลของความเป็นพิษในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพในทางการเกษตรต่อระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในดิน".
 8. Nareeluk Nakaew, 2013, "การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสิทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท".
 9. Nareeluk Nakaew, 2012, "ความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยสิทที่หายากจากถ้ำในจังหวัดสุโขทัย : เพื่อนำไปสู่การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่".
 10. Nareeluk Nakaew, 2012, "โครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013