Login
  สืบค้นข้อมูล นิสิต/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษา
ไพศาล หิรัญสาลี
(อาจารย์ภายนอก)
 
งานวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ
ประวัติทุน
ผลงานวิชาการ

ประวัติการศึกษา
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์(ปัจจุบัน)
 
จำนวนการคุมIS(ปัจจุบัน)
 
 
ประวัติการคุมวิทยานิพนธ์ (สำเร็จการศึกษา)
 
ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(สำเร็จการศึกษา)
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
Sept. 24, 2014
July 31, 2015