ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ บุญชู
Assistant professor Nophawan Bunchu, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2000 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ปรสิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2003 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
ปรสิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2007 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Nophawan Bunchu, Kom Sukontason, Sangob Sanit, Polprecha Chidburee, Hiromu Kurahashi and Kabkaew L. Sukontason.. Occurrence of Blow Fly Species (Diptera: Calliphoridae) in Phitsanulok Province, Northern Thailand. Tropical Biomedicine 2012. 29 (4) pp: 532-543 December 2012 (Impact Factor : 0.622) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู None
โครงการวิจัย
  1. ประสิทธิ์ เมฆอรุณ, 2016, "การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์".
  2. ประสิทธิ์ เมฆอรุณ, 2016, "การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีการเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก (ปีที่ 3)".
  3. Nophawan Bunchu, 2014, "การศึกษาแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) ที่พบในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย".
  4. Nophawan Bunchu, 2014, "ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดหยาบผลจันทน์ผา (Dracaena loureiri)".
  5. Nophawan Bunchu, 2013, "สัณฐานวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของแมลงวันหัวเขียวในวงศ์ย่อย Rhiniinae".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013