ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทิพย์ บุญส่ง
Assistant professor Tantip Boonsong, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไทย 
1996 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Biomedical Science 
The University of Nottingham 
อังกฤษ 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. T.Boonsong, L.Norton, K. Chokkalingam, K. Jewell, I.Macdonald, A. Bennett and K.Tsintzas. (2007) Effect of exercise and insulin on SREBP-1c expression in human skeletal muscle: potential roles for the ERK1/2 and Akt signalling pathways, Biochemical Society Transactions, 35, 1310-1311.
 2. Tsintzas K, Jewell K, Kamran M, Laithwaite D, Boonsong T, Littlewood J, Macdonald I, Bennett A. (2006) Differential regulation of metabolic genes in skeletal muscle during starvation and refeeding in humans, J Physiol. 575,291-303.
 3. Damratsamon Surangkul, Tantip Boonsong and Jiraporn Tocharus (2000) Antimutagenecity of Thai indigenous vegetable plants in northern Thailand, Naresuan University Journal, 8 (2): 30-35.
 4. Jiraporn Tocharus, Tantip Boonsong and Damratsamon Surangkul (2000) Antioxidative capacity of indigenous plants in northern Thailand, Naresuan University Journal, 8 (2): 36-40.
 5. Tantip Sribrirux and Supak Puangbangpho (1999) Hemoglobinopathies and Thalassemia, Naresuan University Journal, 7 (5): 103-114.
 6. T.Boonsong, L.Norton, K. Chokkalingam, K. Jewell, I.Macdonald, A. Bennett and K.Tsintzas. (2007) Effect of exercise and insulin on SREBP-1c expression in human skeletal muscle: potential roles for the ERK1/2 and Akt signalling pathways, Biochemical Society Transactions, 35, 1310-1311., 2549
 7. Tsintzas K, Jewell K, Kamran M, Laithwaite D, Boonsong T, Littlewood J, Macdonald I, Bennett A. (2006) Differential regulation of metabolic genes in skeletal muscle during starvation and refeeding in humans, J Physiol. 575,291-303., 2548
 8. Damratsamon Surangkul, Tantip Boonsong and Jiraporn Tocharus (2000) Antimutagenecity of Thai indigenous vegetable plants in northern Thailand, Naresuan University Journal, 8 (2): 30-35., 2542
 9. Jiraporn Tocharus, Tantip Boonsong and Damratsamon Surangkul (2000) Antioxidative capacity of indigenous plants in northern Thailand, Naresuan University Journal, 8 (2): 36-40., 2542
 10. Tantip Sribrirux and Supak Puangbangpho (1999) Hemoglobinopathies and Thalassemia, Naresuan University Journal, 7 (5): 103-114., 2541

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Natthapong Singpoonga, Boonsong Sang-on, Peerasak Chaiprasart. Effects of preservation method on fruiting body formation and cordycepin production of Cordyceps militaris culture. AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 2019. 53/2019 (2) pp: 106-113 March Cordycepin, Cordyceps militaris, Mushroom preservation, Stability, Viability

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. วาจาทิพย์ บูรณวิชิต, เอกรินทร์ ชุลีกร และธารทิพย์ บุญส่ง., 2015, "การกระตุ้นการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชั่นโดยแคดเมียมในเซลล์รกเจอีจี-3.". การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7". None None None None None None None None
 2. Chatchadawalai Chokchaitaweesuk,Sasimol Udomruk,Laddawan Lalert Onrawee konsombat,Tantip Boonsong, 2013, "Effects of Beta Amyloid 25-35 Peptide on Antioxidant Enzyme Level and Lipid Peroxidation in Plasma and the Hippocampus of rats Fed Pre-Germinated Brown rice". นำเสนอผลงานโปสเตอร์ การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 35 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย. None None None None None มีนาคม ธารทิพย์ บุญส่ง None
โครงการวิจัย
 1. TANTIP BOONSONG, 2016, "ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู".
 2. ดามรัศมน สุรางกูร, เมธวี ศรีคำมูล, อภินันท์ ลิ้มมงคล, ธารทิพย์ บุญส่ง, 2015, "การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ".
 3. ธารทิพย์ บุญส่ง , เอกรินทร์ ชุลีกร, 2014, "ผลกระทบของแคดเมียมต่อการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชั่นในเซลล์เพาะเลี้ยง JEG-3 choriocarcinoma".
 4. TANTIP BOONSONG, 2014, "ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการสะสมไขมันและการหลั่งอะดิโพเนคตินในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู".
 5. TANTIP BOONSONG, 2013, "ผลกระทบของแคดเมียมต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเมทัลโลไธโอนีนและฮีมออกซีจีเนสในเซลล์เพาะเลี้ยง JEG-3 choriocarcinoma".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013