ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์
Assistant professor Chonnanit Choopayak, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1997 
3. Doktorin der Naturwissenschaften() 
 
University Wien 
ออสเตรีย 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Thalassemia mutations in lower northern part of Thailand
 2. PCR detection of &-thai (SEA) carriers in the south northern Thailand
 3. Autic acid production by anaerobic thermophilic Clostidiumthermoacetium
 4. Screening of B-D-galactosidare, B-D - glucosidase and &-D-mannosidase in the feeds of cucumbitaceae
 5. Thalassemia mutations in lower northern part of Thailand, 2548
 6. PCR detection of &-thai (SEA) carriers in the south northern Thailand, 2546
 7. Autic acid production by anaerobic thermophilic Clostidiumthermoacetium, 2545
 8. Screening of B-D-galactosidare, B-D - glucosidase and &-D-mannosidase in the feeds of cucumbitaceae, 2543

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฒ์ กำไร วรนุช รัตติกานต์ บัวเรือง และ อนุพันธ์ กงบังเกิด. การเปรียบเทียบการสกัดอาร์เอนเอสามวิธีเพื่อใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-qPCR จากพืชวงศ์พริกไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2013. 41 (4) pp: 1030-1042 ตุลาคม-ธันวาคม ชนนิษฏ์ ชูพยัคฒ์ None
 2. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ กำไร วรนุช รัตติกานต์ บัวเรือง และ อนุพันธ์ กงบังเกิด. การเปรียบเทียบการสกัดอาร์เอ็นเอสามวิธีเพื่อใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-qPCR จากพืชวงศ์พริกไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 2013. None None (Impact factor : 0.034) None
 3. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร. วารสารบริการวิชาการ โมกเพื่อชุมชน 2013. None pp: 22-30 None None None
 4. Julija Umbrasaite, Alois Schweighofer, Vaiva Kazanaviciute, Zoltan Magyar, Zahra Ayatollahi, Verena Unterwurzacher, Chonnanit Choopayak, Justyna Boniecka1, James A. H. Murray, Laszlo Bogre, Irute Meskiene. MAPK Phosphatase AP2C3 Induces Ectopic Proliferation of Epidermal Cells Leading to Stomata Development in Arabidopsis. Plosone 2010. 5 (12) pp: 15357 Dec Julija Umbrasaite, Alois Schweighofer, Vaiva Kazanaviciute, Zoltan Magyar, Zahra Ayatollahi, Verena Unterwurzacher, Chonnanit Choopayak, Justyna Boniecka1, James A. H. Murray, Laszlo Bogre, Irute Meskiene. MAPK Phosphatase AP2C3 Induces Ectopic Proliferation of Epidermal Cells Leading to Stomata Development in Arabidopsis. Plosone. 2010 Dec. 5(12):15357 ค่า IF 4.351 None
 5. Chonnanit Choopayak*, Hathairat Laksuk and Anupan Kongbangkerd. Volatile compounds from Piper betle Linn. Sample collected from Phitsanulok Thailand by SPME method.(Poster presentation).. Naresuan Research Conference 2010 2010. None None None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. กำไร วรนุช สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์ และ ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์, 2013, "แนวทางการจัดการแมลงหวี่ตาชุกชุมในชุมชนบ้านสุพรรณพนมทอง จังหวัดพิษณุโลกด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร". การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9. None None None None None None None None
 2. สุทธิพงษ์ ชูจันทร์, ชญาวัต เภาหนู, รัตติกานต์ บัวเรือง และ ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์, 2012, "การเปรียบเทียบวิธีการสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอจากใบพลู". นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. chonnanit choopayak, 2015, "การแสดงออกของยีน Pathogenesis-Related PR 2 และ PR3 ในข้าวที่ถูกทำลายด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล".
 2. chonnanit choopayak, 2015, "การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช".
 3. chonnanit choopayak, 2014, "การโคลนซีดีเอนเอเต็มสาย การผลิตโปรตีน และ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เซสควิเทอร์ปีนซินเทสของพลูในหลอดทดลอง".
 4. chonnanit choopayak, 2014, "สารเมตาบอไลต์บางชนิดต่อคุณลักษณะความต้านทานของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล".
 5. chonnanit choopayak, 2013, "การแยกซีดีเอนเอและการวิเคราะห์การแสดงของยีน เบตา-caryophyllene synthase จาก Piper batle L.".
 6. chonnanit choopayak, 2012, "รูปแบบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการควบคุมการสร้างสารในพลู (Piper betle L.) ภายใต้สภาวะอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013