ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์
Associate professor Damrongpan Thongwat, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไทย 
2000 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
ปรสิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2003 
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
ปรสิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
2008 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์. ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านของ สารสกัดหยาบจันทน์ผา. ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านของ สารสกัดหยาบจันทน์ผา 2560.
 2. Thongwat , D., Ganranoo , L., Chokchaisiri , R.. LARVICIDAL ACTIVITY OF PERESKIA BLEO (KUNTH) DC. (CACTACEAE) FRUIT ENDOCARP CRUDE AND FRACTIONATED EXTRACTS AGAINST AEDES AEGYPTI (L.) (DIPTERA: CULICIDAE).. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2014. (Impact Factor : 0.61)
 3. Kevin D Hyde. . None 2014. None None None None
 4. Somboon, P., Thongwat, D., & Harbach R. E... Anopheles (Cellia) rampae n. sp., alias chromosomal form K of the Oriental Maculatus Group (Diptera: Culicidae) in Southeast Asia. Zootaxa 2810 2011. None pp: 47-55 Apr Somboon, P., Thongwat, D., & Harbach R. E.. (2011). Anopheles (Cellia) rampae n. sp., alias chromosomal form K of the Oriental Maculatus Group (Diptera: Culicidae) in Southeast Asia. Zootaxa 2810.2011 Apr. 47-55. None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Damrongpan Thongwat and Tawatchai Sumpradit., 2012, "Larvicidal activity of a novel yeast species Geotrichum silvicola against Aedes aegypti mosquito vector.". the 12th Asian-Pacific Congress for Parasitic Zoonoses. pp: 48 None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. Damrongpan Thongwat, 2016, "ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ ฤทธิ์ฆ่าตัวโม่ง และฤทธิ์ฆ่าไข่ยุงลายบ้าน ของสารสกัดหยาบและส่วนสกัดย่อยจากเอทานอลของยอดชะอม".
 2. Damrongpan Thongwat, 2016, "การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก".
 3. Damrongpan Thongwat, 2016, "การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของราแมลง Ophiocordyceps sp.".
 4. Damrongpan Thongwat, 2014, "ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดหยาบผลจันทน์ผา (Dracaena loureiri)".
 5. Damrongpan Thongwat, 2013, "ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุง Aedes aegypti, culex quinquefasciatus และ Anopheles minimus ของสารสกัดจากเห็ด".
 6. Damrongpan Thongwat, 2013, "ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดจากผลและใบของกุหลาบพุกาม (Pereskia bleo)".
 7. Damrongpan Thongwat, 2012, "ประสิทธิภาพของยีสต์ Geotrichum silvicola ในการฆ่าลูกน้ำยุง Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus และ Anopheles dirus".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013