ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามรัศมน สุรางกูร
Assistant professor Damratsamon Surangkul, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาชีวเคมี
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1994 
2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) 
พันธุวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไทย 
2006 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Vong Sam Aun and Wareerat Kaewurai. Ininstructional modelstructional model development to enhance critical thinking and critical thinking teaching ability of trainee students at regional teaching training center in Takeo province, Cambodia.. Kasetsart J. (Social Science) 2017. 38 (1) pp: 88-95 January-April critical thinking, critical thinking teaching ability,
 2. Jongrak, A., Damratsamon, S., Tatsanee, S... Bioactive Compounds in Three Edible Lentinus Mushrooms.. Walailak Journal. 2015. None None None None
 3. Kevin D Hyde. . None 2014. None None None None
 4. Thepmalee C., Sanguansermsri P., Suwanankhon N., Chamnanpood C., Chamnanpood P., Pongcharoen S., Niumsap P.R., Surangkul D., Sanguansermsri D.. Changes in the NS1 gene of avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I interferon in primary chicken embryonic fibroblast cells.. Indian Journal of Virology 2013. None None None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. มธวี ศรีคำมูล, ดามรัศมน สุรางกูร, จารุภัค แสนสมชัย, 2014, "ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากว่านค้างคาวดำและบัวบก". การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10. None None None None None กรกฎาคม เมธวี ศรีคำมูล None
 2. Watcharee Tiangyou, Nawaphat Jangphattananont, Damratsamon Surangkul and Apichart Suksamrarn., 2013, "Effects of curcumin and tetrahydrodemethoxycurcumin on alpha-synuclein and myocyte enhancer factor 2D (MEF2D) proteins in MPP+ induced-apoptosis of neuronal cell line culture. (oral presentation).". The 39th Congress on Science and Technology of Thailand. pp: 159 None None None None None None None None
โครงการวิจัย
 1. ดามรัศมน สุรางกูร, เมธวี ศรีคำมูล, 2016, "ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง".
 2. ดามรัศมน สุรางกูร, อภินันท์ ลิ้มมงคล, เมธวี ศรีคำมูล, 2016, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก".
 3. ดามรัศมน สุรางกูร, วัชรี เที่ยงอยู่, 2015, "การศึกษาผลของเคอร์คูมินอยด์แอนาลอกต่อการต้านเซลล์มะเร็งกลัยโอบลาสโตมาเพาะเลี้ยง".
 4. ดามรัศมน สุรางกูร, เมธวี ศรีคำมูล, อภินันท์ ลิ้มมงคล, ธารทิพย์ บุญส่ง, 2015, "การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ".
 5. ดามรัศมน สุรางกูร, 2015, "ผลของ butyric acid ต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในสภาพเพาะเลี้ยง".
 6. ดามรัศมน สุรางกูร, จงรักษ์ อรรถรัฐ, 2013, "บทบาทการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเห็ดลมและเห็ดฟางในเซลล์มะเร็งตับและเซลล์ตับปกติ".
 7. ดามรัศมน สุรางกูร, อภินันท์ ลิ้มมงคล, 2013, "การศึกษาผลของสารสกัดถั่วลิสงงอกต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงที่ได้รับพาราควอท".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013