ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ขันธเลิศ
Associate professor Duangkamol Kunthalert, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1992 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1996 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Applied Science 
University of Canberra 
ออสเตรเลีย 
2004 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ

 1. Wille S, Szekeres A, Majdic O, Prager E, Staffler G, Stockl J, Kunthalert D, Prieschl EE, Baumruker T, Burtscher H, Zlabinger GJ, Knapp W, Stockinger H. 2001. Characterization of CDw92 as a member of the choline transporter-like protein family regulated specifically on dendritic cells. Journal of Immunology. 15;167 (10) : 5795-804.
 2. Wille S, Szekeres A, Majdic O, Prager E, Staffler G, Stockl J, Kunthalert D, Prieschl EE, Baumruker T, Burtscher H, Zlabinger GJ, Knapp W, Stockinger H. 2001. Characterization of CDw92 as a member of the choline transporter-like protein family regulated specifically on dendritic cells. Journal of Immunology. 15;167 (10) : 5795-804., 2543

ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Sudarat Baothong , Sutthirat Sitthisak and Duangkamol Kunthalert .. In vitro interference of cefotaxime at subinhibitory concentrations on biofilm formation by nontypeable Haemophilus influenzae.. New Microbiologica 2015. (impact Factor: 1.784)
 2. Kevin D Hyde. . None 2014. None None None None
 3. Duangkamol Kunthalert. A single-step polymerase chain reaction for simultaneous detection and differentiation of nontypeable and serotypeable Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pneumoniae.. Internationnal Joural of Pediatric Otorhinolaryngology 2013. None pp: 275-280 None (Impact Factor : 1.35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ None
 4. Duangkamol Kunthalert. Alteration of lymphocyte subpopulations in mice fed lutein from marigold extract. Scientific research and essays 2013. None (Vol.8(1):22-25.) 4 January 2013 None None
 5. Duangkamol Kunthalert. A single-step polymerase chain reaction for simultaneous detection and differentiation of nontypeable and serotypeable Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pneumoniae. Internationnal Joural of Pediatric Otorhinolaryngology 2013. None (275-280) None Impact Factor : 1.35 None
 6. Duangkamol Kunthalert. Alteration of lymphocyte subpopulations in mice fed lutein from marigold extract. Journal of Scientific Research and Essays 2012. None January (Impact Factor 2010 : 0.455) None
 7. Duangkamol Kunthalert. Hematological assessments of sericin-derived oligopeptides in BALB/c mice. Journal of Scientific Research and Essays 2012. None January (Impact Factor 2010 : 0.455) None
 8. Sistayanarain A, Kunthalert D, Vipsoongnern Y. A shift in the Hepatitis C virus genotype dominance in blood donor samples from Thailand. Mol Biol Rep 2010. None Nov 27 Sistayanarain A, Kunthalert D, Vipsoongnern Y. A shift in the Hepatitis C virus genotype dominance in blood donor samples from Thailand. Mol Biol Rep. 2010 Nov 27. DOI: 10.1007/s11033-010-0552-x None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. Pornpimon Jantaruk, Sittiruk Roytrakul, Sutthirat Sitthisak and Duangkamol Kunthalert., 2015, "Inhibitory effects of BMAP-28(1-18) on proinflammatory mediator production in lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 macrophages.". Proceeding: The 7th Science Research Conference.. None None None None None None None None
 2. Sudarat Baothong, Sutthirat Sitthisak and Duangkamol Kunthalert, 2012, "Effects of subinhibitory concentrations of chloramphenicol, trimethoprim and cefotaxime on biofilm formation by nontypeable Haemophilus influenzae". Proceedings: The 5th Science Research Conference.. None
โครงการวิจัย
 1. Duangkamol Kunthalert , 2016, "ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก".
 2. Duangkamol Kunthalert , 2015, "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ".
 3. Duangkamol Kunthalert , 2015, "ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ".
 4. Duangkamol Kunthalert , 2014, "การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา".
 5. Duangkamol Kunthalert , 2014, "การพัฒนาวิธีการตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี".
 6. Duangkamol Kunthalert, 2014, "การยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ด้วยยาต้านจุลชีพ cefotaxime และ clarithromycin ที่ระดับ subinhibitory concentrations". None
 7. Duangkamol Kunthalert, 2014, "กลไกการกระตุ้นการทำงานของ natural killer cell ของคนโดยอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน". None
 8. Duangkamol Kunthalert, 2013, "การศึกษารูปแบบการดื้อยาและยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae ที่แยกได้จากโพรงจมูกเด็กที่มีสุขภาพดี". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
July 5, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014