Login
  สืบค้นข้อมูล นิสิต/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
 ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คำรพ รัตนสุต
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 
งานวิจัยที่สนใจ
ประวัติทุน
ผลงานวิชาการ

ประวัติการศึกษา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
พันธุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Plant Molecular Biology 
University of East Anglia 
อังกฤษ 
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์(ปัจจุบัน)
 
จำนวนการคุมIS(ปัจจุบัน)
 
 
ประวัติการคุมวิทยานิพนธ์ (สำเร็จการศึกษา)
 
ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(สำเร็จการศึกษา)
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015