ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คำรพ รัตนสุต
Assistant professor KUMROP RATANASUT, Ph.D.

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
พันธุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไทย 
1995 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1998 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Plant Molecular Biology 
University of East Anglia 
อังกฤษ 
 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. Ratchadaphon Pinthong*, Kawee Sujipuli and Kumrop Ratanasut**. Agroinfiltration for Transient Gene Expression in Floral Tissues of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’. Journal of Agricultural Technology 2014. 10 pp: 459-465 คำรพ รัตนสุต
 2. Rod-in,W.,Sujipuli,K,and Ratanasut,K.*. The floral-dip method rice (Oryza sativa) transformation. Journal pf Agricultural Technology 2014. 10 pp: 467-474 None ดร.คำรพ รัตรสุต None
โครงการวิจัย
 1. kumrop ratanasut , 2016, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข47 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก".
 2. kumrop ratanasut , 2015, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข47 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก".
 3. kumrop ratanasut , 2015, "การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง".
 4. kumrop ratanasut , 2015, "การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช".
 5. เนริสา คุณประทุม, ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์, คำรพ รัตนสุต, กวี สุจิปุลิ, 2015, "การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP".
 6. รังสรรค์ เจริญสุข, ทศพร อินเจริญ, คำรพ รัตนสุต, 2015, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย". None
 7. kumrop ratanasut , 2014, "การโคลนซีดีเอนเอเต็มสาย การผลิตโปรตีน และ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เซสควิเทอร์ปีนซินเทสของพลูในหลอดทดลอง".
 8. kumrop ratanasut , 2014, "Rice breeding: Introgression of the Bacterial Blight resistance Xa21 in the popular variety Phitsanulok2".
 9. kumrop ratanasut , 2013, "การพัฒนาการถ่ายยืนเข้าสู่ข้าวโดยวิธี floral dip".
 10. kumrop ratanasut , 2013, "การตรวจหายีน Bph14 และ homologues ที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวพันธุ์ป่าและพันธุ์พื้นเมือง".
 11. kumrop ratanasut , 2013, "การตรวจหายีน Bph14 และ homologues ที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวป่าและข้าวปลูกไทย".
 12. kumrop ratanasut , 2012, "รูปแบบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการควบคุมการสร้างสารในพลู (Piper betle L.) ภายใต้สภาวะอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน".

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 22, 2010
Oct. 19, 2011
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 30, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015
Sept. 24, 2015
Aug. 31, 2016
Sept. 14, 2016
July 31, 2017
Sept. 4, 2017
July 31, 2018