ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
None None,
(ผู้เกษียณอายุราชการ)
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ
ประวัติทุน
ผลงานวิชาการ


ประวัติการศึกษา

จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์(ปัจจุบัน)
 
จำนวนการคุมIS(ปัจจุบัน)
 
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 1(ปัจจุบัน)
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 2(ปัจจุบัน)
จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาลำดับที่ 3(ปัจจุบัน)
 
ประวัติภาระงานด้านวิทยานิพนธ์/IS
 
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 22, 2010
Oct. 19, 2011
April 23, 2014
July 31, 2014