ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี
Associate professor Donruedee Sanguansermsri, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1991 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1994 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Microbiology 
University of Newcastle 
อังกฤษ 
2001 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Kevin D Hyde. . None 2014. None None None None
  2. Thepmalee C., Sanguansermsri P., Suwanankhon N., Chamnanpood C., Chamnanpood P., Pongcharoen S., Niumsap P.R., Surangkul D., Sanguansermsri D.. Changes in the NS1 gene of avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I interferon in primary chicken embryonic fibroblast cells.. Indian Journal of Virology 2013. None None None None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. อนงค์นาฏ วรรณโภคิน, กนิษฐา สมสำเนียง, ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี และ นลิน วงศ์ขัตติยะ, 2015, "การศึกษาฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis โดยน้ำมันหอมระเหยจากขม้ินชันและกระชาย". การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 1. None None None None None None None None
โครงการวิจัย
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, 2016, "การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร". None
  2. ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, 2015, "การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งการเจริญของ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidis". None
  3. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์, ดลฤดี สงวนเสริมศรี, 2015, "อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก". None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง
June 14, 2011
May 31, 2012
May 25, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 6, 2012
Aug. 16, 2013
Aug. 2, 2013
July 31, 2014
Sept. 16, 2014
July 31, 2015