ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
Assistant professor Natthiya Sakulsak, Ph.D.

(ข้าราชการ)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไทย 
1993 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) 
กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไทย 
1998 
3. Doctor of Philosophy(Ph.D.) 
Histogy and Embryology 
Kanazawa University 
ญี่ปุ่น 
2007 

ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

ข้อมูลทุนที่เคยได้รับ


ข้อมูลด้านผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

ผลงานวิชาการ


ผลงานตีพิมพ์(Journal)
  1. Natthiya Sakulsak. Metallothionein : An Overview on its Metal Homeostatic Regulation in Mammals.. International Journal of Morphology 2012. 30 pp: 1007-1012 (impact factor 2011 = 0.244)

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
  1. รัชนีกร บุญธรรม, จิราภรณ์ อ่ำพันธุ์, อังคณา หิรัญสาลี, พรรณทิพย์ ตียพันธ์, ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ, สุธารกมล ครองยุติ, นุชจรีย์พร ทองรอด, กีรติ์การ สมส่วน, วิภาวี หีบแก้ว, ณัฐธิยา สกุลศักดิ์, สุภาพร ชื่นชูจิต, วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, เล็ก นพดลรัตน์กุล, วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์, 2013, "ปริมาณแคดเมียมและปริมาณสังกะสีในหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก". การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9. ม.นเรศวร None

**หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจะต้องรอการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล โดยบัณฑิตวิทยาลัยก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน) ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบ Grad-TTS


ข้อมูลด้านภาระงานด้านวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์(นิสิตปัจจุบัน)

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 1

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 2

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 3

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับที่ 4


ประวัติการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ถึง