1. กรุณา Login ก่อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ NU NET account กรุณาเข้าสู่ระบบสารสนเทศ คู่มือการใช้งาน


วันที่ปิดรับสมัคร โครงการ/กิจกรรม จำนวน
Feb. 4, 2018 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.15 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
258 / 300
Feb. 4, 2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (ที่สอนระดับปริญญาโท/เอก)
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 210 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้องหลักใช้สำหรับวิทยากรบรรยาย)
29 / 40
Feb. 4, 2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (ที่สอนระดับปริญญาโท/เอก)
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ห้อง 209 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้องเสริมสำหรับรับชมการบรรยายจากห้อง 210)
2 / 40