1. กรุณา Login ก่อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ NU NET account กรุณาเข้าสู่ระบบสารสนเทศ คู่มือการใช้งาน


วันที่ปิดรับสมัคร โครงการ/กิจกรรม จำนวน
March 7, 2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 2 (รอบแรก)
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. - 10.30 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40 / 40
March 7, 2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 2 (รอบสอง)
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. - 12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40 / 40