ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย : Data Center

ค้นหาข้อมูล/ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน


สามารถตรวจสอบการใช้NU NET Account
ได้ที่นี่ (NU-NET Identification)

กรณีที่"ไม่ผ่าน" ท่านสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านที่เข้าระบบ reg.nu.ac.th เพื่อให้สามารถใช้งานรหัสผ่านเดียวกันในทุกบริการของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่